Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle

De Dienst IUD is een afdeling van het Ministerie van Handel en Industrie die belast is met aangelegenheden van handelspolitieke aard, met name het verlenen van invoer-, uitvoer- en doorvoervergunningen. Bij invoer- en uitvoervergunningen wordt het H03 formulier gebruikt en bij doorvoervergunning het G - Invoer formulier.

De dienst IUD is mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van waarden ingevolge de deviezen regeling na goedkeuring van de deviezen commissie.
Met de implementatie van de handelsliberalisatie per 1 september 1999 mag een ieder vrij importeren en exporteren nadat hij zich heeft laten registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Krachtens de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) en het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74) die per 1 september van toepassing is, onderscheiden wij vier (4) categorieën van goederen:

 • Goederen waarvan de import en export verboden is;
 • Vergunningsplichtige goederen waaronder vuurwerk, vlees- en vleesproducten etc.;
 • Goederen waarvoor bij de import en export specifieke procedures vereist zijn, bijvoorbeeld keuring door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, afgifte van een gezondheidscertificaat door de keuringsdienst van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) etc.
 • Vrije goederen, zijnde de goederen die niet vallen onder 1, 2 en 3. Krachtens S.B. 2003 no. 78 bestaat er een registratieplicht voor import- en exportvergunningen, die impliceert dat bij elke import of export het Enig Document geregistreerd dient te worden bij de UID.

Uitvoer
Om te exporteren dienen de nodige formaliteiten in acht genomen te worden.
De vereiste documenten die een exporteur nodig heeft zijn:

 1. IT formulier: Internationaal handelstransactie formulier voor registratie van goederen en diensten
 2. Enig Document: een formulier van aangifte voor de uitvoer van goederen uit het vrije verkeer.
 3. Airway Bill/Bill of Lading: Verschepingsdocument afgegeven door de luchtvaartmaatschappij of de scheepvaartmaatschappij.
 4. Factuur en eventueel Certificaat van Oorsprong, indien de goederen naar de CARICOM gaan

Afhankelijk van het product kan het ook zijn dat men zich eerst dient te begeven naar een bepaalde instantie. Bijvoorbeeld: voor hout en houtproducten dient men dit eerst te melden bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Echter blijft de Dienst IUD nog steeds de autoriteit die de vergunning verleent.

 • H-03 vergunning: in geval het goederen van de zogenaamde Negatieve Lijst (artikel 2 en 3 van het Besluit Negatieve Lijst) betreft, zal een H-03 vergunning van de Dienst IUD nodig zijn, nadat door het betreffende Ministerie ter zake een gunstig advies is uitgebracht met betrekking tot de uitvoer. De H-03 vergunning dient in drievoud ingediend te worden en wel als volgt:         

              exemplaar bestemd voor de Dienst IUD
              exemplaar Aanvrager
              exemplaar Douane

Indien advies nodig is van het desbetreffende Ministerie, zal de exporteur zich eerst moeten wenden tot dat Ministerie.

Invoer
De vereiste documenten die een importeur nodig heeft zijn:

 1. IT formulier: Internationaal handelstransactie formulier voor registratie van goederen en diensten
 2. Enig Document: een formulier van aangifte voor de invoer van goederen uit het vrije verkeer.
 3. Airway Bill/Bill of Lading: Verschepingsdocument afgegeven door de Luchtvaartmaatschappij of de Scheepvaartmaatschappij
 4. Factuur en eventueel Certificaat van Oorsprong, indien de goederen uit de CARICOM afkomstig zijn
 5. H-03 vergunning: In geval het goederen van de zogenaamde Negatieve Lijst (artikel 2 en 3 van het Besluit Negatieve Lijst) betreft zal een H-03 vergunning van de Dienst IUD nodig zijn nadat deze door het betreffende Ministerie is goedgekeurd. Indien advies nodig is van het desbetreffende Ministerie, zal de importeur zich eerst moeten wenden tot dat Ministerie alvorens de documenten bij de IUD in te dienen.
 6. Voor goederen gebonden aan specifieke voorwaarden kan volstaan worden met een certificaat van de betrokken instantie (BOG Voedingswaren, de Farmaceutische Inspectie en Bureau Registratie Geneesmiddelen Medicamenten)

Doorvoer
Bij doorvoer moeten de ingediende stukken gepaard gaan met:

 1. een brief met de aanvraag om de betreffende goederen te mogen doorvoeren.
 2. G-invoer met vermelding van het bedrag ad 15% van de cifwaarde voor goederen uit overige landen en 5% voor goederen uit Brazilië.
 3. Factuur van de desbetreffende goederen.
 4. BL of AWB van de desbetreffende goederen.
  De in- en uitvoer van waarden is een samenspel tussen de Deviezencommissie en de Dienst IUD. De toestemming wordt verleend door de Deviezencommissie ingevolge de Deviezenregeling (G.B. 1947 no.136), waarna de vergunning wordt afgehandeld door de Dienst IUD.

 Het gaat in deze om het:

 • G-invoer formulier
 • G-uitvoer formulier 
 1. Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) van 8 juli 2003 houdende nieuwe regelingen betreffende het internationale goederenverkeer in PDF File
 2. Staatsbesluit van 18 september 2003 (Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74)) ter uitvoering van de artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 No. 58) in PDF file
 3. Staatsbesluit van 2 februari 2006 houdende wijziging van het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 No. 74) in PDF file
 4. Beschikking van de Minister van Handel en Industrie van 13 september 2005 No. 370 houdende wijziging van het Besluit Negatieve Lijst 2003 (S.B. 2003 No. 74) in PDF file
 5. IT formulier in PDF file
 6. Enig Document in PDF file
 7. H-03 vergunning in PDF file