Handel

Handel

 HET ONDERDIREKTORAAT HANDEL

Het handelsbeleid is ondergebracht bij het Onderdirectoraat Handel. De dagelijkse leiding ligt in handen van dhr. Shailesh Ramsingh

VISIE OP HET HANDELSBELEID

Onder omstandigheden van eroderende handelspreferenties en toenemende concurrentie op zowel lokaal als internationaal niveau wordt het noodzakelijk een effectief handelsbeleid te formuleren en te implementeren. Hiertoe moet Suriname de kansen, die zich binnen de context van regionale en internationale handelsblokken voordoen, optimaal benutten. In het tabel is aangegeven de handelsovereenkomsten tussen Suriname met derdelanden en op regionaal niveau.
 

Handelsovereenkomsten

Stand van Zaken

Concrete samenwerking voor Suriname

De Partial Scope Agreement concerning Tariff Concessions for the Rice Trade tussen Suriname en Brazilië

 

Deze overeenkomst is reeds goedgekeurd en bij wet afgekondigd. Is getekend op 21 april 2005. 

·         Rijst deal met Brazilië;

 

·         Invoerrechtenvrij exporteren van Surinaamse rijst naar Brazilië

 

Handelsovereenkomst tussen Suriname en Indonesie

 

Deze overeenkomst is door de Nationale Assemblee goedgekeurd en bij wet afgekondigd op 20 juni 2006

 

·         Technische assistentie;

·         Culturele uitwisseling;

·         Invoerrechtenvrij goederen binnenbrengen voor expositie en tentoonstelling

De instelling van de Vrijhandelszone tussen CARICOM en de Dominicaanse Republiek

 

Deze overeenkomst is door de Nationale Assemblee goedgekeurd op 21 maart 2005

 

Elk partij is overeengekomen om toegang tot haar markt te verlenen aan goederen geproduceerd in het gebied van de andere partij onder de volgende afspraken:

·         Invoerrechtenvrije toegang

·         MFN tarief;

·         Gefaseerde reductie van het MFN tarief;

·         Speciale regeling voor landbouwprodukten.

 

De overeenkomst inzake Handel en Economische samenwerking tussen CARICOM en Cuba

 

Deze overeenkomst is door de Nationale Assemblee goedgekeurd op 21 maart 2005

 

Speciale regeling voor handel in geselecteerde landbouwprodukten en markttoegang voor bepaalde goederen

 

 

De CARICOM-Costa Rica Free Trade Agreement

 

Deze overeenkomst is gesloten in maart 2004 en is nog niet goedgekeurd

 

Suriname kan nog geen gebruik maken van de preferentiële voorzieningen die binnen deze overeenkomst zijn opgenomen.

handelsovereenkomst tussen CARICOM en Colombia

 

Suriname is geen partij bij deze overeenkomst met Colombia. Dit komt doordat Suriname nog niet was toegetreden tot de CARICOM

 

Suriname kan een bilaterale overeenkomst sluiten met Colombia voor producten die Suriname produceert.

Er is geen clausule die de mogelijkheid biedt om alsnog toe te treden.

 

Tegen de achtergrond van een beleid dat handelsliberalisatie bevordert, richt het Ministerie van Handel , Industrie en Toerisme zich in eerste instantie op het bevorderen en versterken van het bedrijfsleven, waarbij Surinaamse producenten en dienstverleners zo min mogelijk beperkingen behoren te ondervinden. Met het oog op het proces van de transformatie van een producent van primaire goederen naar een diensteneconomie (gedreven vanuit de snelgroeiende toerismesector) zullen wettelijke maatregelen getroffen worden om dienstverlening zowel lokaal als internationaal te stimuleren. Hierbij moet gedacht worden aan de licentiering van dienstverleners op de lokale markt, de eisen waaraan diensten behoren te voldoen (Standaardenbureau) en de bescherming van lokale intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, handelsmerken enz.).

Het Ministerie werkt zowel in nationaal, regionaal als internationaal verband om tarifaire barrières op te heffen en voor importeurs en lokale ondernemers een "level playing field" te creëren. De hindernissen die lokale ondernemers momenteel nog ondervinden en hen beperken in hun operaties zullen middels wet- en regelgeving zo snel mogelijk worden opgeheven met inachtneming van de geschikte, institutioneel geoorloofde beveiligingen.

Het beleid zal zich naast de traditionele producten ook richten op de export van diensten (toerisme) en kennis (ICT).