Toerisme

Toerisme

Strategisch uitgangspunt regering voor het Toerisme:

In het Ontwikkelingsplan 2017 -2021 heeft de regering van Suriname, het volgende strategische beleidsdoel geformuleerd: “De uitvoering van het strategisch Ontwikkelingsplan voor Toerisme en de Creatieve Industrieën, met als kernpunten het vestigen van directe vliegverbindingen tussen Suriname en één of twee geïdentificeerde landen (concentratielanden) en de uitbreiding van (bestaande culturele) evenementen en hun promotie als toeristische attractie, stimuleert de groei van het aantal toeristische bezoekers en hun bestedingen en draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Suriname.”

 

Algemeen:

Toerisme wordt daarom vanuit eerdergenoemd strategisch uitgangspunt door de regering van de Republiek Suriname aangemerkt als een van de prioriteitsgebieden die een cruciale bijdrage zal leveren aan de verdere diversificatie van de economie van het land. Het toerismebeleid is daarom gefocust op duurzame benutting van cultuur en natuur. Een gerichte facilitering vanuit de overheid is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van unieke toerisme producten en investering in een gedegen toerisme infrastructuur. Zowel de uitvoerende - de wetgevende macht, het bedrijfsleven en de creatieve sector hebben een grote rol te vervullen bij het bewerkstelligen van een duurzame ontwikkeling van de toerisme industrie in Suriname.

Visie en missie

Uitgaande van de geformuleerde missie en visie zal Suriname worden gepositioneerd als de top toeristische ongerepte natuur cultuur destinatie waarbij ervaringen variëren van de pure authentieke cultuur en ongerepte natuur tot moderne bij de tijdse ervaringen.

 

Visie:

Suriname behoort tot de nieuwe top natuur-, cultuur toerisme destinatie; tegelijkertijd is de toerismeindustrie de katalysator van een duurzame sociaal- economische groei en ontwikkeling in ons land.

Voor de komende 10 jaren luidt de missie voor de ontwikkeling van toerisme tot industrie alsvolgt:

 

Missie:

Toerisme is een prioriteitsindustrie voor Suriname, waarbij de gezamenlijke publieke en private bedrijfsvoering gericht is op het innoveren, professionaliseren en promoten van de toerisme georiënteerde producten en diensten, teneinde Suriname anno 2030 aan te merken als de Nieuwe Top Natuur- Cultuur Toerisme Destinatie van Zuid Amerika en het Caraïbisch gebied.

Duurzaam toerisme is het kader waarbinnen Suriname haar toerisme- industrie zal ontwikkelen voor de komende 20 à 30 jaar. De kernwaarden van onze toerisme ontwikkeling en groei. Duurzaam toerisme gaat onder andere uit van de beschikbare hulpbronnen in het land. De focus op duurzame toerisme ontwikkeling heeft een positief effect op de ontwikkeling van de mens en het land in materiële en immateriële zin. Door het hanteren van het concept van duurzaam toerisme, zal getracht worden om toeristische gebieden/zones zodanig te exploiteren, dat het milieu niet in gevaar komt.

 

Taken Onderdirectoraat Toerisme

 

  • Het ontwikkelen en monitoren van het beleidsgebied Toerisme waarbij wordt zorggedragen voor het bevorderen van een grotere economische bijdrage aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid en van de lokale gemeenschappen in het bijzonder.
  • Het adviseren van de Minister aangaande dit beleidsgebied.
  • Het fungeren als katalysator en facilitator naar de private sector toe waarbij zeker een adviserende rol van belang is.
  • Het onderhouden van de huidige internationale betrekkingen en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.