MELDINGSBESLUIT

12-04-2022
Bekendmaking Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie
                                       MELDINGSBESLUIT
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen maakt het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) bekend dat op basis van het Meldingsbesluit en de Meldingsbeschikking producenten en importeurs verplicht zijn om prijzen en prijswijzigingen van alle geïmporteerde en hier te lande geproduceerde goederen, dan wel diensten die op de binnenlandse markt ten verkoop worden aangeboden, te melden aan het ministerie. Het ministerie brengt hierbij onder uw aandacht dat het Meldingsbesluit nog steeds van kracht is en dat bedrijven bij prijsaanpassingen een het ministerie een verzoek doen toekomen op prijsaanpassingen door te voeren.
Belanghebbenden dienen een schriftelijk verzoek te richten aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie met daarin de vermelding van de hoogte van de voorgenomen prijsverhoging, de redenen en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan.
Belanghebbenden dienen aan de minister van EZ melding te doen van de voorgenomen prijsverhoging omkleed met de redenen daartoe alsook de ingangsdatum van de voorgenomen prijsverhoging. Dit verzoek moet minimaal 1 (één) maand vóór de datum waarop de prijsverhoging ingaat bij de minister worden ingediend.
Ten overvloede dient opgemerkt te worden dat het verboden is om de prijzen van goederen zoals hiervoren vermeld te verhogen, zonder toestemming van de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie te hebben verkregen.
De handhaving op deze wettelijke regelingen zal plaatsvinden door de Economische Controle Dienst (ECD). Niet naleving van deze wettelijke regelingen levert een economisch delict op, waarbij er sancties zullen worden opgelegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Onderdirectoraat Interne Markt van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie,
Havenlaan no 1
Telefoon nummer: 402080 toestel 1053/1066
Verkort nummer: 1940
Whatsapp nummer +5978530915
Emailadres: internemarkt@gmail.com
Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap
en Technologische Innovatie,
Afdeling Voorlichting